Regulamin Strony

Niniejszy Regulamin, jest Regulaminem o którym mowa w art. 8 Ustawy z  dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r.  Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów  sprzedaży w Serwisie, zgodnie z treścią innych ustaw, odpowiednio  regulujących ten obowiązek. 

Serwis prowadzony jest przez Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Leszek Dubowski, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: VetPuls.

Wyłączne prawo do prowadzenia Serwisu ma wskazany powyżej podmiot, który jest Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Serwisu. W  przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontaktowanie się na poniższe  dane teleadresowe: 

tel.: 509-302-640, e-mail biuro@zoologicznecentrum.pl

Serwis działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz z poszanowaniem dobrych obyczajów w obrocie gospodarczym, w  szczególności mając na względzie standardy ecommerce w przedmiocie  jakości towarów oraz obsługi przeprowadzanych transakcji. 

Definicje: 

Regulamin – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami, informujący o  obowiązkach oraz uprawnieniach Stron Umowy, 

Strona – stroną Umowy jest Klient lub Sprzedawca – w przypadku pojęcia  Strony – rozumie się Klienta oraz Sprzedawcę łącznie, 

Umowa zawarta na odległość – umowę zawartą z Klientem w ramach  zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez  jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem  jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie, 

Serwis – sklep internetowy dostępny pod adresem: www.vetpuls-sklep.com

Sprzedawca – sklep internetowy dostępny pod adresem: www.vetpuls-sklep.com

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie  posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność  prawną, nabywająca produkty lub usługi za pośrednictwem Serwisu, Konsument – osoba fizyczna nabywająca produkty lub usługi za  pośrednictwem Serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej  działalnością gospodarczą lub zawodową, 

Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Serwisu, 

Konto – panel Użytkownika dostępny natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty.  Panel dostępny po zalogowaniu się wyznaczonym, i przesłanym na adres  mailowy hasłem. 

Forma płatności – forma zapłaty za zamówiony produkt lub usługę,  wybrana przez Klienta podczas składanego zamówienia oferowana przez  Serwis lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych z Serwisem w  innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy płatności, 

Par. 1 Postanowienia Ogólne 

Przedmiotem działalności Serwisu jest sprzedaż kursów online, ebooków. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie  znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o  prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia  1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.  926 ze zm.). 

Treści znajdujące się w Serwisie, opisujące szkolenia i usługi oferowane  przez Usługodawcę, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów  Kodeksu cywilnego. 

Cennik znajdujący się na stronie głównej Serwisu nie stanowi oferty  handlowej w rozumienia przepisów Kodeksu cywilnego. 

Par. 2 Procedura składania zamówień i moment zawarcia umowy Klient może składać zamówienia w serwisie 24 godziny na dobę 7 dni w  tygodniu poprzez stronę internetową www.vetpuls-sklep.com. Serwis prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jak i poza  granicami kraju. 

Informacje o produktach i usługach prezentowane na stronach  internetowych Serwisu stanowią informację handlową w rozumieniu  przepisów Kodeksu cywilnego.

Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego,  złożoną Sprzedawcy przez Klienta. 

W celu złożenia zamówienia Klient powinien skorzystać ze e-sklepu dostępnego pod adresem www.vetpuls-sklep.com.

Po złożeniu prawidłowego zamówienia, zamówienie uważa się za złożone.  Zamówienia złożone w w/w sposób są potwierdzane mailowo. Za chwilę  zawarcia umowy uznaje się więc wysłanie do Klienta informacji zwrotnej z  potwierdzeniem przyjęcia zamówienia. Z chwila zaksięgowania środków, na  podany w formularzu adres email Klienta natychmiast zostanie przesłane potwierdzenie.

Par. 3 Płatności 

Wszystkie ceny prezentowane w Serwisie są cenami brutto, wyrażonymi w  złotych polskich, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT), określony  odrębnymi przepisami. 

Serwis przewiduje następujące rodzaje płatności: 

a) Płatność on-line poprzez serwis Dotpay 

b) Przelew bankowy 

c) PayPal 

Klient dokonuje zamówienia według cen obowiązujących w chwili złożenia  zamówienia. 

Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany cen. Postanowienie to nie dotyczy  zamówień już realizowanych. 

Par. 4 Procedura Reklamacyjna 

Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem za pośrednictwem Serwisu  Usług oraz pytania dotyczące użytkowania Serwisu należy składać na adres  poczty elektronicznej: biuro@zoologicznecentrum.pl Prawidłowo złożona reklamacja  powinna, co najmniej zawierać oznaczenie Klienta (imię, nazwisko, adres  zamieszkania, adres poczty elektronicznej, telefon kontaktowy), opis  reklamowanego faktu lub usługi. 

W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają  uzupełnienia, Usługodawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do  składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych  wyjaśnień przez Serwis przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

W przypadku umów zawieranych z Konsumentami, Serwis ponosi  odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556  i kolejnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne (rękojmia). Serwis w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia  Konsumenta. W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedawca uznał  oświadczenie lub żądanie Konsumenta za uzasadnione. 

Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany usługi albo złożył  oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być  obniżona, a Serwis nie ustosunkował się do tego żądania w terminie  czternastu dni, uważa się, za żądanie to uznał za uzasadnione W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie  konsumentami, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego,  odpowiedzialność Serwisu z tytułu rękojmi jest wyłączona. 

Par. 5 Odstąpienie od umowy, zakończenie korzystania 

Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, który  zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i  bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz  35 Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na  piśmie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia  przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną lub na adres do doręczeń. 

Oświadczenie może zostać złożone na formularzu który stanowi Załącznik  do niniejszego Regulaminu. 

Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym momencie i z  dowolnych przyczyn, działalności Serwisu, jak również prawo do modyfikacji  lub zakończenia świadczenia za jego pośrednictwem Usług. 

Par. 6 Wymagania Techniczne oraz informacja o plikach cookies Zalecane wymagania techniczne współpracy z systemem  teleinformatycznym to: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do  poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa. 

Serwis korzysta z technologii plików cookies. Pliki cookies (zwane również tzw.  „ciasteczka „) stanowią dane informatyczne, a w szczególności pliki  tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i  są przeznaczone do korzystania ze strony internetowej Serwisu.

Pliki wskazane w pkt 1 pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i  odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego  indywidualnych preferencji. 

W ramach Serwisu stosowane są różne rodzaje plików cookies, którymi są:  Cookies stałe, to pliki cookies, których okres przechowywania na urządzeniu  końcowym trwa przez czas określony w parametrach danego pliku lub do  momentu samodzielnego usunięcia plików cookies przez Użytkownika.  Cookies tymczasowe, to pliki cookies, które są usuwane w momencie  zakończenia tzw. sesji, tj. wylogowania się ze strony www, opuszczenia strony  www lub zamknięcia przeglądarki internetowej, która wyświetla stronę www.  Cookies własne, to pliki cookies umieszczone na stronie www przez  właściciela. Cookies zewnętrzne, to pliki cookies umieszczone na stronie  www przez podmioty zewnętrzne, np. do prowadzenia anonimowych  statystyk przez Google Analytics. 

W celu zmiany ustawień Polityki Cookies należy zmienić ustawienia  przeglądarki. 

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików  Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych  przeglądarkach internetowych, dostępne są w dziale pomocy przeglądarki  internetowej. 

Par. 7 Postanowienia Końcowe 

Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treściach  znajdujących się w Serwisie oraz do ewentualnych zmian w cenniku szkoleń  i usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu, w zależności od  zmieniających się uśrednionych stawek rynkowych. 

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za: 

a) jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników – w  związku z korzystaniem z Serwisu – praw osób trzecich; 

b) szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego  niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od  Usługodawcy lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Usługodawca nie  był w stanie zapobiec; 

c) jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez  Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu. 

Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim  poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie 

później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji  Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest  Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie  z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. 

Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest  konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze  względu na siedzibę Serwisu. 

Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:

a) telefon: 509-302-640

b) email: biuro@zoologicznecentrum.pl

c) pisemnie na adres: Mełno 13, 86-330 Mełno

Klient może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za  pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Serwisu. 

Wszelkie materiały znajdujące się w Serwisie stanowią przedmiot prawa  autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i  rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela Serwisu jest zabronione. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia data uruchomienia sklepu . Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego  załatwienia sprawy poprzez: 

a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego

b) mediację 

c) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej

d) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji  Konsumentów korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.